Tiberius za dnů Ježíše Krista

Tiberius za dnů Ježíše Krista

31.5.2015 8:41


Římská říše pod vládou císaře Tiberia měla spíše stabilizační tendence než zcela dobyvačné. Sám Tiberius, který prošel válečným řemeslem, se mu kupodivu dostatečně za své vlády vůbec nevěnoval.


Pojďme se v rychlosti podívat na základní fakta o císaři Tiberiovi.

Když Tiberiovi byli čtyři, jeho rodiče rodiče se rozvedli a jeho matka si místo toho si vzala Octaviana, pozdějšího Augusta. Dětství mladého Tiberia nebyla asi žádná idylka, jelikož doprovázel rodiče na jejich útěku, kde zažil různé situace, které pravděpodobně zanechaly stopy přímo na jeho povaze.


Po svatbě jeho matky Livie s Octaviánem se mu dostalo velmi prominetního vzdělání a Tiberius pak pokračoval v náročné, ale úspěšné vojenské dráze.


(Tiberius sloužil Augustovi v poli nesmírně loajálně a svědomitě; FOTO:ADTheSeri­es)

Byl ženatý s Vipsanií, se kterou měl syna Drusa. Augustus ale Tiberia donutil se s touto ženou rozvézt, aby se mohl oženit s Julií Augustovou.

Různé spisy uvádějí různé informace, ale dost toho poukazuje na to, že jeho matka intrikovala a snažila se o to, aby se Tiberius stal Augustovým nástupcem, což se posléze naplňuje.

To že se musel rozvést se ženou, kterou miloval byla dozajista velmi krutá rána, která mohla Tiberia zcela ochromit a vzít mu množství iluzí. Dcera Augusta (vdova po Agrippovy) byla pravděpodobně velmi neomalená a věrnost jí byla cizí. Manželství tím pádem končí neštastně a Julia je poslána samotným Augustem roku 2 př. n. l. do vyhnanství pro zhýralý život.

Neštastný Tiberius se uchyluje na ostrov Rhodos (naše oblíbená destinace pro dovolené) zřejmě z důvodu, že byl dotčen, že přes všechny jeho služby, císař Augustus přesto prosazuje své vnuky Gaia a Lucia. Je to otázka, jelikož dle pramenů zde žil v tichosti a v soukromí.

Když pak oba Augustovi adoptivní synové zemřeli, císař opět uznal – nemaje jiné východisko – Tiberia za svého jediného možného nástupce. Jeho vztah k Tiberiovi nebyl nějak moc vstřícný. Sám Tiberius byl pro svou vážnou, zachmuřilou a nekomunikativní povahu někdy problémem pro široké okolí.

Po smrti Augusta se ujímá vlády zcela bez problému. Bylo mu již přes 50 let, byl zkušený vojevůdce, diplomat a státník, který osobně poznal situaci v mnohých oblastech říše.


(Po smrti císaře Augusta přešla vláda bez problémů do Tiberiových rukou;FOTO:AD­TheSeries) 

Tiberius začíná vládnout roku 14 n.l. a vládne až do roku 37 n.l. Naše období seriálu A.D. je situováno právě až na sklonku jeho vlády, kdy mu je 66 – 68 let. V té době začíná služba p. Ježíše zde na zemi a končí jeho ukřižováním a zmrtvýchvstáním. V seriálu je vidět příjezd císaře Tiberia do Judee v jeho pokročilém věku a na sklonku jeho panování.

Vláda Tiberia byla velmi pragmatická a ekonomicky stabilní i přes její veškeré finanční krize. Císař Tiberius Římskou říši stabilizoval a na prahu jeho smrti byla pokladna plná. Nezvyšoval daně bezhlavě, ale jenom omezoval zbytečné výdaje (divadla, zábava – např. arény neměly takové místo za jeho vlády jako za předešlého císaře). Odmítl zvýšit daně a řešit tíživé hospodářské problémy na úkor provincií, když mu toto opatření poradili. Naopak se staral o dodržování pořádku v provinciálních oblastech a trestal jejich zneužívání.

Známé je jeho moto, které je stále aktuální i pro naši mnohdy bezohlednou dobu: “Dobrý pastýř má ovce stříhat a nesdírat z nich kůži.

Sám p. Ježíš se vyjádřil vůči císaři v písmu pouze jednou a to velmi památnou a pro některé dost spornou odpovědí.

„Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?“ Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně!“ Podali mu denár. On jim řekl: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

Matouš 22/17


(Moje království není z tohoto světa;FOTO:AD­TheSeries)


Jít na A.D. | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!