Ježíš

Ježíš

Sezóny 1 2015 -


Boží Syn – svým životem, učením i uzdravováním nemocných ukazoval na to, jaký je Bůh. Svým životem inspiroval mnohé, aby Ho následovali. Od té doby, co zemřel a opět vstal z mrtvých, však probouzí v lidech novou víru.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ (evangelium podle Jana 3,16–17)

Strhující příběh o Ježíši Kristu začíná kdesi v dávné minulosti. Začalo to pro lidské oko skrytým rozhovorem mezi Nebeským Otcem a Synem Božím. Náš svět byl tehdy ponořen do hluboké temnoty hříchu. Zoufale potřeboval Spasitele (Zachránce), který by ho vysvobodil z hříchu a důsledku hříchů. Dnešní člověk se hříchu směje, ale jen chvíli, než ho hřích doběhne. Stačí se podívat kolem sebe, co všechno z hříchu vyrostlo: rozbité rodiny, přeplněná vězení, závislost na drogách, války, smrt, věčná smrt atd. V životě každého člověka v určitý čas povstává potřeba Spasitele.

Právě v době, kdy se lidstvo trápilo důsledky svých hříchů, došlo během tohoto skrytého rozhovoru k nejsilnějšímu rozhodnutí v dějinách celého vesmíru: Ježíš Kristus, Syn Boží, se rozhodl, že se poníží a přijde na tento svět jako obyčejný člověk a zaplatí tu nejvyšší cenu. Položí svůj život za každého z lidí, který se narodil a narodí na tento svět. On vzal hřích člověka na sebe, nemoci, prokletí, trápení a další, aby se s nimi člověk už nemusel vláčet sám. Kříž bude navždy tomuto světu ohromným znamením. Na tom kříži totiž neumíral jen člověk.

Kdo je vlastně Ježíš?

Boží proroci po celá staletí přinášeli zvěsti o příchodu Spasitele. Detailně popsali stovky let před tím, než přišel, kde se narodí, co bude dělat, říkat a co světu přinese. V době, kdy se narodil na tento svět a začal veřejně působit, tak jeho působení vyvolalo mezi lidmi zásadní otázku: Kdo je vlastně Ježíš? Jedni ho měli za velkého učitele, jiní za proroka, ale jeho nejbližší v něm poznali Božího Syna. Bylo jim to zjeveno.

Ježíš se musel stát pravým člověkem, aby zachránil lidstvo. Jen čistá oběť mohla člověka vykoupit. Přesto Ježíš zůstal a zůstává Božím synem tj. Bohem. Všechno, co Ježíš o sobě říkal a co konal, ukazovalo na jeho urozený a nadpozemský původ**.

Sám o sobě prohlašoval, že je jedno se svým Otcem v nebi; promlouval k lidem v autoritě Božího Syna, odpouštěl hříchy, konal zázraky, uzdravoval, křísil mrtvé a vrcholem potvrzení Jeho původu bylo Jeho slavné vzkříšení.

Ježíš žije, nikdy neumírá, je věčný Boží Syn.

Strhující příběh pokračuje nejenom v tomto seriálu, ale může pokračovat dál v životě každého člověka, který se rozhodne Božího Syna hledat.