Postřehy a teorie z epizody Armageddon Protocol

Postřehy a teorie z epizody Armageddon Protocol

20.5.2015 19:29
TheDarkKnight


Poslední epizoda konspiračního seriálu Dig s názvem Armageddon Protocol je za námi, pojďme si tedy společně zrekapitulovat, co jsme se v závěru této minisérie dozvěděli.


Warrenova šachta

Na začátku poslední epizody jsme mohli slyšet, jak Ian Margrove představuje Warrenovu šachtu. Jedná se o skutečnou šachtu nacházející se pod městem Jeruzalémem, která byla dle biblických záznamů vybudována králem Chizkijášem zřejmě okolo 8. stol. př . n. l. Za vlády Chizkijáše totiž hrozilo obléhání města asyrským vojskem, a jelikož se zdroj pitné vody nacházel za městem, přivedl vodu do místa dnes známého právě jako Warrenova šachta (nacházející se uvnitř města), která je pojmenována podle svého objevitele Warrena.

Warrenova šachta dříve sloužila jako zásobárna vody, v seriálu zachránila svět


Protokol Armagedon

Tato šachta souvisela s takzvaným „Protokolem Armagedon“, který měl dle seriálu ochránit město před zatopením. V dostupných zdrojích nelze dohledat, zda něco takového skutečně existuje, či zda se jedná o pouhou fantazii tvůrců. Jisté však je, že tunely, kterými by voda v případě protržení hráze nedaleko Jeruzaléma tekla, skutečně alespoň v jisté formě existují a sloužily dříve k rozvodu vody.

Ať už je Protokol Armagedon skutečný, nebo ne, jeho uskutečnění by bylo teoreticky možné

Mojžíš zemi zaslíbenou spatřil, ale nevstoupil do ní 

Nyní se již odprostíme od sítě tunelů a šachet a zaměříme se na biblické odkazy zmíněné v poslední epizodě. Nejdříve na zmínku o tom, že pastor Billingham, stejně jako Mojžíš nevstoupil do země zaslíbené, nesmí dojít až na konec putování sekty zobrazené v seriálu. Zmínil se o tom mladý Joshua.

Odkazoval zde na část starého zákona, přesněji na poslední knihu Tóry, Deuteronomium, na jejímž konci je popsána Mojžíšova smrt těsně před vstupem do Kanaánu. Do země zaslíbené tak nevstoupil ani jediný člověk, který žil v otroctví a v Egyptě, pouze nová generace v čelem s Jozuem (jemuž také v této části Starého zákona předal Mojžíš pravomoci).

V poslední kapitole knihy Deuteronomium je psáno:

Mojžíš vystoupil z Moábských pustin na horu Nebó, na vrchol Pisgy; ta je naproti Jerichu. Hospodin mu ukázal celou zemi: Gileád až po Dan, celý kraj Neftalího i zemi Efrajimovu a Manasesovu a celou zemi Judovu až k Zadnímu moři, i Negeb a okrsek Jerišské pláně, Palmové město, až k Sóaru. Pak mu Hospodin řekl: „Toto je země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy: Dám ji tvému potomstvu. Dal jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale nepřejdeš tam.“ I zemřel Mojžíš, služebník Hospodinův, tam v moábské zemi podle Hospodinovy výpovědi. - Deuteronomium, 34, 1 – 5

Vraždu pastora Billinghama si sekta v seriálu odůvodňovala Biblí

Předzvěst konce světa

Na závěr se zaměříme na (v poslední epizodě) zmíněnou předzvěst konce světa „krvavým měsícem“. Ten pochází z poslední části Nového zákona, tedy z knihy Zjevení. Svatý Jan zde píše:

A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“ Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát? - Zjevení, 6, 12 – 17

Tvůrci si tedy vypůjčili krvavý měsíc jako symbol, který byl však použit nelogicky. Byl totiž předznamenáním konce světa, který nenastal, na rozdíl od dřívějších symbolů tak sloužila tato inspirace v biblických textech pouze na efekt.

Na rozdíl od dřívějších symbolů sloužil „krvavý měsíc“ pouze na efekt.

Měsíc jako znamení konce světa

Předzvěstí konce světa, nebo také Armagedonu, však není měsíc pouze v knize Zjevení, ale píše o něm i svatý Marek. Ten se však nezmiňuje o „krvavém měsíci“ jako Jan, ale uvádí naopak měsíc zcela vyhaslý.

Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. - Marek, 13, 24 – 26

Stejně tak měsíc neopomíjejí ani zbylí dva evangelisté, Lukáš a Matouš.

Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. - Matouš, 24, 29 – 30

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. - Lukáš, 21, 25 – 26

O konci světa, především o posledním soudu a Jehoshaphatu, jsme se také zmiňovali v postřezích k předposlední epizodě.

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář…“

Foto: USA Network


Jít na Dig | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!